vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Slovenské druhy vážok

Druhy, ktoré sú preukázateľne súčasťou fauny SR:
podrad: ZYGOPTERA (šidielka)
čeľaď: Calopterygidae (hadovkovité)
  Calopteryx splendens (hadovka lesklá)
  Calopteryx virgo (hadovka obyčajná)
čeľaď: Lestidae (šidlovkovité)
  Lestes barbarus (šidlovka)
  Lestes dryas (šidlovka tmavá)
  Lestes sponsa (šidlovka pásikavá)
  Lestes virens (šidlovka)
  Lestes viridis (šidlovka zelená)
  Sympecma fusca (šidlovka hnedá)
čeľaď: Platycnemididae (šidielkovité)
  Platycnemis pennipes (šidielko ploskonohé)
čeľaď: Coenagrionidae (šidielkovité)
  Coenagrion hastulatum (šidielko)
  Coenagrion ornatum (šidielko ozdobné)
  Coenagrion puella (šidielko obyčajné)
  Coenagrion pulchellum (šidielko veľkoškvrnné)
  Coenagrion scitulum (šidielko)
  Enallagma cyathigerum (šidielko krúžkované)
  Erythromma najas (šidielko červenooké)
  Erythromma viridulum (šidielko ixové)
  Ischnura elegans (šidielko väčšie)
  Ischnura pumilio (šidielko menšie)
  Pyrrhosoma nymphula (šidielko červené)
podrad: ANISOPTERA (šidlá)
čeľaď: Aeshnidae (šidlovité)
  Aeshna affinis (šidlo trstinové)
  Aeshna cyanea (šidlo modré)
  Aeshna grandis (šidlo veľké)
  Aeshna isosceles (šidlo)
  Aeshna juncea (šidlo)
  Aeshna mixta (šidlo pestré)
  Aeshna subarctica (šidlo)
  Anax imperator (šidlo obrovské)
  Anax parthenope (šidlo tmavé)
  Brachytron pratense (šidlo lúčne)
čeľaď: Gomphidae (klinovkovité)
  Gomphus flavipes (klinovka žltonohá)
  Gomphus vulgatissimus (klinovka obyčajná)
  Onychogomphus forcipatus (klinovka čiernonohá)
  Ophiogomphus cecilia (klinovka hadia)
čeľaď: Cordulegastridae (pásikavcovité)
  Cordulegaster bidentata (pásikavec)
  Cordulegaster heros (pásikavec)
čeľaď: Corduliidae (ligotavkovité)
  Cordulia aenea (ligotavka medená)
  Epitheca bimaculata (ligotavka)
  Somatochlora alpestris (ligotavka)
  Somatochlora arctica (ligotavka)
  Somatochlora flavomaculata (ligotavka)
  Somatochlora metallica (ligotavka zelená)
  Somatochlora meridionalis (ligotavka)
čeľaď: Libellulidae (vážkovité)
  Crocothemis erythraea (vážka)
  Leucorrhinia caudalis (vážka malá)
  Leucorrhinia dubia (vážka rašelinisková)
  Leucorrhinia pectoralis (vážka)
  Leucorrhinia rubicunda (vážka)
  Libellula depressa (vážka ploská)
  Libellula fulva (vážka)
  Libellula quadrimaculata (vážka štvorškvrnná)
  Orthetrum albistylum (vážka)
  Orthetrum brunneum (vážka)
  Orthetrum cancellatum (vážka rybničná)
  Orthetrum coerulescens (vážka)
  Sympetrum danae (vážka tmavá)
  Sympetrum depressiusculum (vážka)
  Sympetrum flaveolum (vážka žltoškvrnná)
  Sympetrum fonscolombii (vážka)
  Sympetrum meridionale (vážka)
  Sympetrum pedemontanum (vážka pásavá)
  Sympetrum sanguineum (vážka červená)
  Sympetrum striolatum (vážka pestrá)
  Sympetrum vulgatum (vážka obyčajná)
Druhy, ktorých príslušnosť k faune SR je pravdepodobná, ale je nutné ju ešte potvrdiť. Ich nálezy sú síce publikované, sú však ojedinelé alebo sporné:
  Lestes macrostigma (šidlovka)  
  Lestes parvidens šidlovka  
  Sympecma paedisca (šidlovka)  
  Coenagrion armatum (šidielko)  
  Coenagrion lunulatum (šidielko)  
  Nehalennia speciosa (šidielko)  
  Aeshna caerulea (šidlo belasé)  
  Hemianax ephippiger (šidlo)  
  Leucorrhinia albifrons (vážka bieločelá)  
Druhy, ktorých nálezy síce boli publikované, ide však o chybné určenie alebo náhodný výskyt ďaleko za hranicou areálu:
  Coenagrion mercuriale (šidielko)  
  Gomphus pulchellus (klinovka)  
  Gomphus simillimus (klinovka)  
  Lindenia tetraphylla (klinovka)  
  Cordulegaster boltoni (pásikavec obyčajný)  
Druh, ktorý doteraz nebol pozorovaný, pričom zistenie na Slovensku je možné:
  Aeshna viridis (šidlo)  

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore