vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Platycnemis pennipes

(Pallas, 1771)

slovenský názov: šidielko ploskonohé

preklad vedeckého mena1: Platycnemis (gr.) = široká dlaha na zlomenú kosť, pennipes = perovité nohy

Platycnemis pennipes - samecPlatycnemis pennipes - samecPlatycnemis pennipes - samicaPlatycnemis pennipes - samicaPlatycnemis pennipes - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 27-31 mm, dĺžka krídla 20-22 mm. Charakteristické sú rozšírené holene nôh. Samec je modro-čierny, samica bielo-čierna.

Larva: Žiabrové lístky sú na konci vytiahnuté do dlhej nitkovitej obrvenej špičky. Maska je krátka a plochá. Larva na pohľad vyzerá pomerne hranato.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-IX. Dĺžka vývinu lariev 8-12 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

palearktické

pôvod

pontokaspický

Platycnemis pennipes - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Pomaly tečúce vody, ako sú nížinné rieky, kanály a pod. (slovník reofilPrúdomilný druh.). Nájdeme ich však aj v stojatých vodách so spodným prúdením alebo intenzívnym vlnením, preto sa niekedy uvádza aj ako slovník eurytopný druhDruh vyskytujúci sa v rozmanitých biotopoch, dokáže prežiť v rôznych podmienkach.. Larvy sa zdržiavajú medzi vodným rastlinstvom. Liahnutie prebieha na bylinách, kríkoch a stromoch vyrastajúcich z vody a brehu. Imága lietajú popri vode a pomedzi vegetáciu.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Hojný od nížin po kotliny. Možné ohrozenie znečistením vody, slovník eutrofizáciouZvýšený obsah živín vo vode (alebo pôde), prejavujúci sa bujnením rias a siníc a zhoršením kvality vody. a likvidáciou biotopu.

Platycnemis pennipes - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore