vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Sympetrum meridionale

(Sélys, 1841)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Sympetrum (lat.) = so skalami, čo vyjadruje vyhrievanie sa imág na skalách, meridionale (lat.) = južný

Sympetrum meridionale - samecSympetrum meridionale - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 24-27 mm, dĺžka krídla 26-31 mm. Druh je prakticky bez čiernej kresby - samec je skoro úplne červený, samica hnedožltá.

Larva: Má veľmi dlhé bočné tŕne na 9. čánku. Dá sa určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág VI-X. Dĺžka vývinu lariev 2-3(10) mesiacov. Zimuje vajíčko.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie mediteránne pôvod holomediteránny
Sympetrum meridionale - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Zarastené a prehrievané stojaté vody (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách., slovník termofilDruh, ktorý si vyžaduje vyššiu teplotu prostredia.). Larvy žijú medzi vegetáciou. Liahnu sa na vegetácii. Vajíčka kladú do bahna na brehu a do vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Zriedkavý druh, výskyt hlavne v teplých oblastiach. V posledných rokoch pribúdajú nálezy zo severu. V červenom zozname zaradený do kategórie LRnt - blízke ohrozeniu. Ohrozený je likvidáciou biotopu a znečistením vody.

Sympetrum meridionale - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore