vážky.sk - logo

VITAJTE NA VÁŽKY.SK

Mapa stránky, vysvetlivky, návod na používanie webu ...

pomocné menu - logo
 


Zoznam použitej literatúry

Askew, R.R., 1988: The Dragonflies of Europe. Harley Books, Colchester, 294 pp.

Ašmera, J., Dolný, A., 1990: K výskytu vážek rodu Leucorrhinia Brittinger, 1850 v ČSFR. Acta Facultatis Paedagogica Ostravensis, Ser. E-20, 122 (20): 117-120.

Bánkuti, K., 1986: A Mátra Múzeum szitaközö gyujteménye (Odonata). Fol. Hist.- nat. Mus. Matr., 11: 15-20.

Belyšev B.F., Charitonov, A. Ju., 1977: Opredeliteľ strekoz po kryľjam (rody Boreaľnogo faunističeskogo carstva i sopredeľnych zemeľ, vidy fauny SSSR). Izdateľstvo Nauka, Sibirskoe otdelenie, Novosibirsk, 397 p.

BLAŠKOVIČ, T., BULÁNKOVÁ, E. ŠÍBL, J., 2003: First record of Cordulegaster heros ssp. heros Theischinger, 1979 (Cordulegastridae, Odonata) from Slovakia. Biológia, Bratislava, 58/2: 293 – 294.

Brtek, J., Rothschein, J., 1964: Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des Tschechoslovakischen Abschnittes der Donau. Biol. práce, Veda VSAV Bratislava, 10, 5, 62 pp.

Buchwald, R., 1989: Die Bedeutung der Vegetation für die Habitatbindung einiger Libellenarten der Quellmoore und Fliessgewässer. Phytocenologia, 17 (3): 307-448.

Bulánková, E., 2003:. Odonata. In: Šporka, F. (ed.) 2003: Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 590 s.

Carchini, G., 1992: Some new records of odonate larvae in Italian caves, with a note on the advantage of cave-dwelling for Somatochlora meridionalis Nielsen (Odonata: Corduliidae), Opusc. zool. flumin., 82:1-6.

CIEŚŁA, M., 2004: Vážky (Odonata) a umělé tůně v zahradách. Vážky 2004. Sborník referátů VII. celostátního semináře odonatologů v Krušných Horách. ZO ČSOP Vlašim: 89-90.

Cooper, G.; Miller, P. L.; Holland, P. W. H., 1996: Molecular Genetic Analysis of Sperm Competition in the Damselfly Ischnura elegans (Vander Linden). Proceedings: Biological Sciences, Vol. 263, No. 1375. (Oct. 22, 1996), pp. 1343-1349.

David, S., 1986: Vážky (Odonata) Holého vrchu a Košiar dolinky ve Štiavnických vrších. Zbor. I., XXI. TOP, Počúvadlo 1985, s. 50-5.

David, S., 1993: Ohrožené a vzácné druhy vážek (Insecta: Odonata) Slovenské republiky. Biológia (Bratislava), 48/2: 177-182.

David, S., 1994: Neobvyklé kopulační spojení u vážky Lestes sponsa (Hansemann, 1823) (Zygoptera:Lestidae). Zbor. Tekovs. Múz. v Leviciach, II-1994, s. 95-98.

David, S., 1996: Červený seznam a přehled druhů vážek Slovenské republiky. Rosalia (Nitra) 11: 135 - 139.

David, S., 1997: Společenstva vážek (Insecta: Odonata) rašelinišť. Flóra a vegetácia rašelinísk. Zborník z vedeckej konferencie Orava, 8.-10.9.1997, SPU Nitra, s. 91-95.

David, S., 1998:. Společenstva vážek (Odonata) vodních nádrží v okolí Nitry. Biologické dni, FPV UKF v Nitre 2. - 4.9.1998, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, FPV UKF, Nitra, s. 146-147.

David, S., 1999: Odonatologický výzkum ve Slovenské republice. Dragonfly research in Slovakia. Sborník z mezinárodního semináře "Vážky 1999" ČSOP Vlašim: 83 - 92.

David, S., 2000a: Bibliografie vážek (Insecta: Odonata) Slovenska – III (1993 – 2000). Sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko: 175 – 183.

David, S., 2000b: New records of dragonflies (Insecta: Odonata) from Slovakia (Faunistical Notes). Biológia, Bratislava, 55, 5: 444.

David, S., 2000c: Nové nálezy vážek (Insecta: Odonata) Liptova a Spiše. Entomofauna carpathica, 12: 53 – 56.

David, S., 2000d: Stav a příčiny očekávaných změn biodiverzity vážek (Insecta: Odonata) na Slovensku. Acta environ. Univ. Com. (Bratislava), 10: 163-169.

David, S., 2001: Červený (ekosozologický) seznam vážek (Insecta: Odonata) Slovenska. In Baláž, D., Marhold, K., Urban., P. (Eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 96 – 99.

David, S., 2005: Vážky. In: Polák, P., Saxa, A. (Eds.), 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOPSR, Banská Bystrica: 352 – 365.

David, S., Fulín, M., 1996: Vážky Hrhovských rybníků. In: Sabo, P. (ed.): Enviromentálno - ekonomické vyhodnotenie funkcií a hospodárenia v rybníkoch na Slovensku, Nadácia IUCN, Svetová únia ochrany prírody, Slovensko, IUCN Gland, Švajčiarsko a Cambridge, Veľká Británia, s. 40.

Davies, C.E., Moss, D., 1997: EUNIS Habitat Clasification, Final Report. Task 4 - Information System on Nature (EUNIS). European Topic Centre on Nature Conservation, European Environment Agency, 108 s.

DÉVAY, Gy., 1976a: The chorological research of the dragonfly (Odonata) fauna of Hungary. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 119-157 (upravené).

DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203.

Devillers, P., Devillers-Terschuren, J., Ledant, J.P., 1991: Habitats of the European community. CORINE biotopes manual, Vol. 2. Luxembourg: Commision of the European Communities, 300 s.

DIJKSTRA, K.-D.B. & LEWINGTON, R, 2006: Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Dorset. 320 s.

Dudich, E., 1958: Die Grundlagen der Fauna eines Karpaten-Flusses. Acta zool. Hung., 3, p. 179-200.

European dragonflies and damselflies (03.2005; http://fly.to/dragonflies).

Ferianc, O. et al., 1975: Slovenské mená hmyzu. Veda, Bratislava, 308 s.

Fliedner, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html].

Fudakowski, J., 1930: Fauna waźek (Odonata) Tatr polskich. Spr. kom. fizjogr., 64, p. 87-174.

Geijskes, D.C., Tol van J., 1983: De Libellen van Nederland (Odonata). Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereinigung, Hoogwond (H.H.), 368 s.

Grabow, K., Rüppell, G., 1995: Wing loading in relation to size and flight characteristics of European Odonata, Odonatologica, 24(2):187-218.

Grunert, H., 1995: Eiablageverhalten und Substratnutzung von Erythromma najas (Odonata: Coenagrionidae). Braunschw. naturkundl. Schr., 4, Heft 4: 769-794.

Hanel, L., Zelený, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s.

Heijden, A., 2005: List of European species [05.2005; http://fly.to/dragonflies].

http://www.iucnredlist.org/search/search-basic, 21.11.2007.

Janský, V., David, S., 1997: Vážky (Insecta: Odonata) Oravy a oravských rašelinišť. Entomofauna carpathica, 9: 48 - 53.

Karl Von Zittel, Text-Book of Paleontology ed. Charles R. Eastman, 2nd ed. vol.1 1937 MacMillan & Co. London, p.809, fig.1567. (http://www.palaeos.com/Invertebrates/Arthropods/Insecta/ Insecta.htm).

Krug, H., Klaus, D., Bott, U., Bellman, A., 1997. Neue Räume für Pflanzen und Tiere - Die Bedeutung des Tagebaurestloches Borna - Ost/Bockwitz für den Natur - und Artenschutz im Südraum Leipzig. Naturschutz in Bergbauregionen – Umsetzung von Naturschutzstategien in Braunkohlenbergbau, SAfNU, Dresden, s. 99-123.

Kúdela, M., Dolný, A., Bárta, D., Blaškovič, T., Bulánková, E., 2004: First records of Leucorrhinia caudalis (Odonata, Libellulidae) in Slovakia. Biológia, Bratislava, 59/2: 152.

Lukáš, J., 1995: K výskytu vzácnych a ohrozených druhov vážok (Odonata) na Slovensku. Entomofauna Carpathica, 7: 83 - 84.

MIŇOVÁ, S., BALLA, M., DAVID, S., 2011: First record of Hemianax ephippiger (Odonata: Aeschnidae) from Slovakia. Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 25-26.

Mocsáry, A., 1900: Ordo. Pseudo - Neuroptera. In: Paszlavszky, J. (ed.): Fauna Regni Hungariae - III Arthropoda, Budapest (1900), s. 23-32.

Nelson, B., Thomson, R. & Morrow, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/].

Obenberger, J., 1958: Entomologie IV, Systematická část 3, XXI. Řád Odonata. NČSAV, Praha, s. 216-290.

Okáli, I., 1994: Bibliografia vážok (Odonata) Slovenska. II. (1984-1993). Spr. Slov. entomol. Spoloč., 6 (2-4), s. 55-58.

Parr, A., 2002. British Daragonfly Society – Migrant Dragonfly Project. [11.2002; http: //www.dragonflysoc.org.uk/projects.html].

Pokyn MŽP SR z 19.11.1997 č. 8/97 - 4 na posudzovanie výstavby malých vodných elektrárni z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Vestník MŽP SR VI(1998) čiastka 1, s. 15-40.

Pott, R., 1996. Biotoptypen: schützenwerte Lebensräume Deutschland und angrenzender Regionen. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 443 s.

Rumi,G.K., 1809. Fortsetzung des Versuches einer Igloer entomographischen Fauna. Neue Beitrage zur Topographie und Statistik Königreichs Ungarn. Wien und Triest, s. 334-352. Ex Straka, V., 1985: Bibliografia vážok (Odonata) Slovenska. Biológia (Bratislava), 40/10: 1091-1095.

Ružičková, H., Halada, Ľ., Jedlička, L., Kalivodová, E. (eds.), 1996. Biotopy Slovenska. Príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. 2. prepracované vydanie ÚKE SAV, Bratislava, 192 s.

Sahlén, G., 1995: Transmision electronic microscopy of the eggshell in five Damselflies (Zygoptera:Coenagrionidae, Megapodagrionidae, Calopterygidae). Odonatologica 24(3): 311-318.

Sahlén, G., Bernard, R., Rivera A.C., Ketelaar, R. & Suhling, F., 2004. Critical species of Odonata in Europe. International Journal of Odonatology 7 (2): 384-398.

Schoor, M., Lindeboom, M., Paulson, D., 1999. List of Odonata of the World (Part 1, Zygoptera and Anisozygoptera); (Part 2, Anisoptera) [08.1999; http://www.ups.edu/ biology/ museum/worldodonates.html].

Schoor, M., Lindeboom, M., Paulson, D., 2004. List of Odonata of the World (Part 1, Zygoptera and Anisozygoptera); (Part 2, Anisoptera) [04.2005; http://www.ups.edu/ biology/ museum/worldodonates.html; 03.2005].

Schoor, M., Lindeboom, M., Paulson, D., 2006. World Odonata List, last revision: November 2006 (http://www.ups.edu/x6140.xml, 01/2007).

Stenberg, K. & Buchwald, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart.

STN (ČSN) 753310 Odkaliská. Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, Praha, 39 ss., (Účinnosť od 1.2.1992).

Straka, V., 1984: Vážky (Odonata) Slovenského krasu. Biológia (Bratislava), 39: 1017-1022.

Straka, V., 1985: Bibliografia vážok (Odonata) Slovenska. Biológia (Bratislava), 40/10: 1091-1095.

Straka, V., 1990: Vážky (Odonata) Slovenska. In: Zbor. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy (Bratislava), 36: 121 - 147.

Šácha, D., 2006: Nové údaje o vážkach (Odonata) okolia Popradu. Folia faunistica Slovaca, 11 (9): 49 - 54.

ŠÁCHA, D., 2011: How many dragonflies are there in your garden pond? Notulae odonatologicae, 7 (7): 66-67.

Teyrovský, V., 1977. Odonata V. In: Dlabola, J. (ed.): check List. Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae. Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae, suppl. 4, s. 31-33.

Tóthová, G., David, S., 2004. Vážky (Odonata) okolia Kráľovského Chlmca (JV Slovensko). In: Baláž, I. (ed.) Teória a prax krajinno-ekologického plánovania, Zborník príspevkov z vedeckého seminára organizovaného pri príležitosti životného jubilea Prof. RNDr. Milana Ružičku, DrSc. Nitra: FPV UKF, 2004. s. 163-169.

Trnka R., 2000: Príspevok k poznaniu vážok (Odonata) rašelinísk v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Zborník Oravského múzea, XVII: 220 - 226.

Trpiš, M., 1957: Predbežný prehľad vážok (Odonata) Žitného ostrova. Biológia Bratislava, 12, p. 433-449.

Trpiš, M., 1965: Poznatky o vážkach (Odonata) Tatranského národného parku. Sbor. prác o Tatr. nár. parku, Osveta Martin, 8: 71 – 78.

Trpiš, M., 1969: Vážky (Odonata) východného Slovenska. Acta Rer. natur. Mus. nat. slov., 15, p. 31-38.

Trueman, J.W.H. & Rowe, R.J. 2001: Odonata. Dragonflies and damselflies. Version 01 January 2001. http://tolweb.org/Odonata/8266/2001.01.01 in The Tree of Life Web Project (http://tolweb.org/, 01/2007).

Wasscher, M.T., Bos, F.G., 2000. The European dragonflies: notes on the check list and on species diversity. Odonatologica, 29 (1): 31-43.

Wildermuth, H., 1991. Verbreitung und Status von Leucorrhinia pectoralis (Charp., 1825) in der Schweiz und in weiteren Teilen Mitteleuropas (Odonata: Libellulidae). Opusc. zool. flumin., 74: 1-10.

Zelený, J., 1960: Příspěvek k poznání vážek (Odonata) v ČSR. Čas. českoslov. Společ. ent., 57: 97 – 111.

Zelený, J., 1992: Vážky (Odonata). In: Škapec, L.: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov ČSFR 3 - Bezstavovce. Príroda, Bratislava: 63 - 66.

Zelinka, M., 1999. Minimální průtoky očima hydrobiologa. Vodní hospodářství, 49, 6: 111-112.