vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Gomphus vulgatissimus

(Linnaeus, 1758)

slovenský názov: klinovka obyčajná

preklad vedeckého mena1: Gomphus (gr.) = kôl, kýl, vulgatissimus (lat.) = veľmi rozšírený, najbežnejší

Gomphus vulgatissimus - samecGomphus vulgatissimus - samicaGomphus vulgatissimus - exúviumGomphus vulgatissimus - samica

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 32-37 mm, dĺžka krídla 29-30 mm. Podobný druhu G. flavipes, na roziel od neho však má nohy celé čierne a žlté stredové škvrny len po 7. článok.

Larva: Na nohách má vyvinutý hrabavý tŕň.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág IV-VII. Dĺžka vývinu lariev 36-48 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

pontomediteránny

Gomphus vulgatissimus - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Nížinné a podhorské rieky so štrkovitým až bahnitým dnom (slovník reobiontDruh žijúci len v prúdiacej vode.). Larvy sa zdržiavajú na koreňoch vo vode alebo zahrabané v bahne. Liahnutie prebieha na vegetácii alebo na brehu. Imága lietajú popri vodnom toku. Vajíčka kladú do vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Zriedkavý druh. V západnej Európe takmer vyhynul, v poslednom čase sa však jeho populácie obnovujú vďaka zlepšeniu kvality vody. U nás miestami hojný. Ohrozený znečistením vody, reguláciami tokov, vyrubovaním brehových porastov a likvidáciou biotopu.

Gomphus vulgatissimus - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore