vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Lestes viridis

(Vander Linden, 1825)

Syn. Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)

slovenský názov: šidlovka zelená

preklad vedeckého mena1: Lestes (gr.) = dravec, lupič, viridis (lat.) = zelený

Lestes viridis - samecLestes viridis - samicaLestes viridis - kladenie vajíčokLestes viridis - diery po kladení vajecLestes viridis - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 31-36 mm, dĺžka krídla 24-28 mm. Je to pomerne veľká šidlovka. Sfarbenie je zelené, pterostigma je svetlohnedá. Spodné prívesky samca sú krátke.

Larva: Podobá sa larvám rodu Sympecma. Žiabrové lístky sú na konci zaoblené, ich okraje sú viac-menej rovnobežné. Maska je krátka, nemá dlhý násadec. Na presné určenie potrebujeme lupu.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág VI-X, počas teplej jesene ich môžeme vidieť pomerne dlho lietať (až do novembra). Dĺžka vývinu lariev 2-3 mesiace. Zimuje vajíčko.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

atlantickomediteránny

Lestes viridis - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody rôzneho typu (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Podmienkou je prítomnosť krovitých a stromových porastov (vŕby, jelše), do kôry ktorých samice kladú vajíčka. Larvy sa zdržiavajú medzi vodným rastlinstvom. Liahnutie prebieha na bylinách vyrastajúcich z vody a brehu. Imága lietajú popri vode a vo vegetácii, často sedávajú na vŕbach.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Druh je rozšírený po celom území, ale nedosahuje vysoké početnosti. Ohrozený je hlavne vyrubovaním drevín v okolí vôd a zánikom biotopu. Z tohto dôvodu je zaradený do červeného zoznamu v kategórii LRnt - blízke ohrozeniu.

Lestes viridis - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore