vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)

Syn. Coenagrion castellani Roberts, 1948

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Coenagrion (gr.) = spoločný, široko rozšírený + divoký, mercuriale (lat.) = podľa znamenia prilby boha Merkúra

Fotografie tejto vážky zatiaľ v našom archíve nemáme, môžete si ich pozrieť na iných stránkach.

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 23-26 mm, dĺžka krídla 17-20 mm. Sfarbenie je podobné iným druhom rodu Coenagrion. Presné určenie je možné na základe tvaru príveskov samcov, tvaru pronota samcov a samíc a kresby na brušku.

Larva: Podobá sa iným druhom rodu, je ju možné určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VIII. Dĺžka vývinu lariev 11-12 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

mediteránne

pôvod

atlantomediteránny

Coenagrion mercuriale - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Nížinné potoky, kanály a priekopy s porastmi Sium erectum na otvorených plochách (slovník reofilPrúdomilný druh.). Larvy sa zdržiavajú na rastlinách vo vode. Liahnutie prebieha na bylinách na brehu a vyrastajúcich z vody. Imága lietajú popri vode.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Druh je známy z troch historických nálezov v Podunajskej nížine (Brtek & Rotschein4). Iné doklady o jeho výskyte na Slovensku nie sú, preto nie je isté, či ide o chybne určený materiál alebo sa druh v tom čase u nás vyskytoval a medzičasom vymizol. Je pravdepodobné, že išlo o chybné určenie, keďže nález bol ďaleko za východnou hranicou slovník areáluÚzemie, na ktorom je druh rozšírený. druhu a dokladový materiál boli len larvy. Do nášho červeného zoznamu je zatiaľ zaradený v kategórii EX - vyhynuté. Uvedený je aj v celosvetovom červenom zozname IUCN v kategórii VU - zraniteľné. Vyhláška o ochrane prírody ho uvádza ako druh európskeho významu v prílohe 4B. Je tiež zaradený do prílohy 2 Bernskej konvencie, do siete Emerald a do prílohy 2 Smernice EK o biotopoch.

Coenagrion mercuriale - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené
4. BRTEK, J., ROTHSCHEIN, J., 1964: Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des Tschechoslovakischen Abschnittes der Donau. Biol. práce, Veda VSAV Bratislava, 10, 5, 62 pp.

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore