vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Brachytron pratense

(Müller, 1764)

Syn. Brachytron haffniense (Müller, 1764)

slovenský názov: šidlo lúčne

preklad vedeckého mena1: Brachytron (gr.) = skrátiť (krátke a zaoblené bruško), pratense = lúčny

Brachytron pratense - samecBrachytron pratense - samicaBrachytron pratense - larvaBrachytron pratense - larva

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 39-43 mm, dĺžka krídla 35-36 mm. Podobný menším druhom rodu Aeshna. Samec je hnedý a modro škvrnitý, samica žltoškvrnitá. Druh je však husto ochlpený a v krídlach má menší počet buniek.

Larva: Má relatívne malé oči, zaberajúce len 1/3 dĺžky hlavy. Na 9. článku je chrbtový tŕň. Ľahko spoznateľné sú podľa správania – ukrývajú sa medzi ostricami, pálkou, trstinou a podobnou vegetáciou a pri odchytení „hrajú" mŕtveho chrobáka“ (tanatóza).

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VII. Dĺžka vývinu lariev 36 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurázijské

pôvod

pontickokaspický

Brachytron pratense - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Zarastené a teplé stojaté vody (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Larvy sa zdržiavajú na rastlinách vo vode. Liahnutie prebieha na vegetácii vyrastajúcej na brehu a z vody. Imága lietajú nielen popri vode, ale aj pomerne ďaleko od materského biotopu. Vajíčka kladú do vodných rastlín.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Zriedkavý, vyskytuje sa len v teplejších oblastiach. V červenom zozname hodnotený kategóriou VU - zraniteľné. Zaradený do vyhlášky o ochrane prírody ako druh národného významu v prílohách 4B a 6B. Možné ohrozenie znečistením vody a likvidáciou biotopu.

Brachytron pratense - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore