vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Cordulegaster bidentata

Sélys, 1843

Syn. Cordulegaster bidentatus Sélys, 1843

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Cordulegaster (gr.) = kyjakovité bruško, bidentata (lat.) = s dvoma zubmi

Cordulegaster bidentata - samecCordulegaster bidentata - samecCordulegaster bidentata - samicaCordulegaster bidentata - larvaCordulegaster bidentata - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 52-63 mm, dĺžka krídla 41-47 mm. Sfarbenie je žlto-čierne, podobné ostatným druhom v rode. Na brušku majú len po 1 páre škvŕn na každom článku, len na 2. a 3. článku sa nachádzajú aj malé zadné škvrny.

Larva: Bočné tŕne nie sú vyvinuté.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-IX. Dĺžka vývinu lariev je spomedzi našich druhov najväčšia, môže byť až 5 rokov (27-51 mesiacov). Zimuje vajíčko a larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

palearktické

pôvod zrejme

adriatomediteránny

Cordulegaster bidentata - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Podhorské a horské prameniská (na vápencových horninách?) a z nich vytekajúce potôčiky s jemnoštrkovito-piesčito-bahnitým dnom (slovník krenobiontDruh žijúci v pramenisku.). Larvy žijú zahrabané v dne. Liahnutie prebieha na bylinách, brehu alebo na dreve. Imága lietajú popri prameniskách a potokoch. Vajíčka kladú do dna.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Zriedkavý. V červenom zozname v kategórii VU - zraniteľné. Chránený druh podľa vyhlášky o ochrane prírody (príloha 6B – druh národného významu). Ohrozený likvidáciou biotopu (odvodnenie, zavezenie odpadom atď.), nadmernou pastvou a zarastaním pramenísk.

Cordulegaster bidentata - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore