vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Coenagrion scitulum

(Rambur, 1842)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Coenagrion (gr.) = spoločný, široko rozšírený + divoký, scitulum = najmilší

Coenagrion scitulum - samecCoenagrion scitulum - párenieCoenagrion scitulum - párenieCoenagrion scitulum - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 22-26 mm, dĺžka krídla 18-20 mm. Sfarbenie je podobné iným druhom rodu Coenagrion. Presné určenie je možné na základe tvaru príveskov samcov, tvaru pronota samcov a samíc a kresby na brušku.

Larva: Podobá sa iným druhom rodu, je ju možné určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VIII. Dĺžka vývinu lariev 6-7 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

mediteránne

pôvod

holomediteránny

Coenagrion scitulum - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Teplé stojaté vody rôzneho typu (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách., slovník termofilDruh, ktorý si vyžaduje vyššiu teplotu prostredia.).

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Vzácny druh, známy len z niekoľkých lokalít na juhu Slovenska, vyskytuje sa v nízkych početnostiach. U nás je na severnom okraji slovník areáluÚzemie, na ktorom je druh rozšírený.. V červenom zozname je hodnotený ako EN - ohrozené. Je aj zákonom chránený (druh národného významu, prílohy 4B a 6B vyhlášky). Ohrozený môže byť likvidáciou lokalít a znečistením vody.

Coenagrion scitulum - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore