vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Lestes macrostigma

(Eversmann, 1836)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Lestes (gr.) = dravec, lupič, macrostigma (gr.) = s veľkými pterostigmami

Fotografie tejto vážky zatiaľ v našom archíve nemáme, môžete si ich pozrieť na iných stránkach.

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 32-38 mm, dĺžka krídla 24-30 mm. Druh má veľmi veľkú pterostigmu, ktorá prekrýva 3 – 4 bunky.

Larva: Maska je s pomerne krátkym násadcom.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág (V) VI-VIII. Dĺžka vývinu lariev 2-3 mesiace. Zimuje vajíčko.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

mediteránne

pôvod

holomediteránny

Lestes macrostigma - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté, často slovník eutrofizovanéZvýšený obsah živín vo vode (alebo pôde), prejavujúci sa bujnením rias a siníc a zhoršením kvality vody. vody (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Larvy sa v nich zdržiavajú medzi vodným rastlinstvom. Liahnutie prebieha na bylinách vyrastajúcich z vody a brehu. Imága lietajú popri vode a vo vegetácii, na ktorej zvyknú aj sedieť.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Zatiaľ jediný nález z nivy rieky Moravy (Moravský Ján, 1994) publikoval Lukáš4. Druh je na jeho základe zaradený do zoznamu druhov vážok Slovenska aj do červeného zoznamu v kategórii EN - ohrozené. Nález je však diskutabilný, keďže dokladový materiál nie je k dispozícii. Je možné aj chybné určenie netypického exemplára niektorého príbuzného druhu.

Lestes macrostigma - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl.: 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené
4. LUKÁŠ, J., 1995: K výskytu vzácnych a ohrozených druhov vážok (Odonata) na Slovensku. Entomofauna Carpathica, 7: 83 - 84.

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore