vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Ochrana vážok na Slovensku

Čistenie vodných tokov - praktická ukážka ochrany vodných biotopov
Čistenie vodných tokov - praktická ukážka ochrany vodných biotopov.
(Autor: Milan Medvecký)

Na Slovensku je ochrana vážok zabezpečená zákonom o ochrane prírody (543/2002 Z.z.) a jeho vysvetlivka vykonávacou vyhláškou (492/2006 Z.z.)V texte vyhlášky je viacero nepresností. Napríklad druhy európskeho významu v prílohách 4 a 6 nie sú totožné, uvedené sú niektoré neplatné názvy a pod. V súčasnosti sa pripravuje novela vyhlášky.. Príloha 4 vyhlášky vymenúva chránené druhy, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia. V prílohe 6 je stanovená spoločenská hodnota chránených druhov. Spolu je do vyhlášky zaradených 30 druhov a poddruhov vážok vyskytujúcich sa na Slovensku. Kategorizované sú na druhy národného významu (vzácne v rámci nášho územia) a druhy európskeho významu (dôležité pre celú Európsku úniu). Vyhláška určuje prioritné druhy, na ochranu ktorých je potrebné vyhlasovať chránené územia. Definuje sa aj pojem priaznivého stavu druhov a ich biotopov. Jeho význam je v určení, aký stav populácie je želateľný z dôvodu prežitia druhu na našom území a aké sú tomu zodpovedajúce podmienky biotopu.

Viac o priaznivom stave a chránených druhoch:

Prirodzenou snahou slovenskej odonatológie je poskytnúť odborné podklady pre vyhlásenie druhov vážok za chránené, inými slovami pripraviť národný červený zoznam vážok. Jeho tvorba je sústavný proces, ktorý prebieha už viac ako 15 rokov.

Prvý zoznam publikovaný ešte v Česko-Slovensku Zeleným1 bol veľmi provizórny (zahŕňal len 6 druhov a nevychádzal z medzinárodne platných kategórií). Aktualizácia červeného zoznamu z roku 19932 použila kategórie platné v Nemecku a Rakúsku, bolo do nich zaradených 47 druhov. V roku 1996 boli spracované hneď dva návrhy červeného zoznamu vážok, ktoré používali vtedy platné medzinárodné kategórie IUCN. Červený zoznam pripravený Davidom3 obsahoval 48 druhov a bol spracovaný za použitia vtedy dostupných údajov o vážkach a expertného odhadu. V tom istom čase vznikol zoznam, ktorý bol vypracovaný kolektívom autorov pod vedením L. Jedličku na základe hodnotenia ekosozologického statusu (indexu) druhov4. Kategóriu ohrozenia v ňom získalo 47 druhov vážok. V roku 1999 vyšla nová aktualizovaná verzia červeného zoznamu5.

Posledná a doteraz používaná verzia vznikla v roku 20016. Obsahuje 47 druhov a poddruhov. Treba poznamenať, že aj keď sú použité kategórie IUCN, zoznam nie je spracovaný podľa súčasnej metodiky, ktorá bola publikovaná až po jeho vydaní. Stále je preto aktuálna potreba vypracovania národného červeného zoznamu podľa platnej kategorizácie IUCN.

1 ZELENÝ, J., 1992: Vážky (Odonata). In: ŠKAPEC, L.: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov ČSFR 3 - Bezstavovce. Príroda, Bratislava: 63 - 66.
2 DAVID, S., 1993. Ohrožené a vzácné druhy vážek (Insecta: Odonata) Slovenské republiky. Biológia (Bratislava), 48/2: 177-182
3 DAVID, S., 1996: Červený seznam a přehled druhů vážek Slovenské republiky. Rosalia (Nitra) 11: 135 - 139.
4 RUŽIČKOVÁ, H., HALADA, Ľ., JEDLIČKA, L., KALIVODOVÁ, E. (eds.), 1996. Biotopy Slovenska. Príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. 2. prepracované vydanie ÚKE SAV, Bratislava, 192 s.
5 DAVID, S., 1999: Odonatologický výzkum ve Slovenské republice. Dragonfly research in Slovakia. Sborník z mezinárodního semináře "Vážky 1999" ČSOP Vlašim: 83 - 92.
6 DAVID, S., 2001: Červený (ekosozologický) seznam vážek (Insecta: Odonata) Slovenska. In BALÁŽ, D., MARHOLD, K., URBAN., P. (Eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 96 – 99.