vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Calopteryx virgo

(Linnaeus, 1758)

slovenský názov: hadovka obyčajná

preklad vedeckého mena1: Calopteryx (gr.) = pekné, krásne krídla, virgo (lat.) = panna

Calopteryx virgo - samecCalopteryx virgo - samicaCalopteryx virgo - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 34-41 mm, dĺžka krídla 28-36 mm. Samec má krídla skoro celé tmavomodré. Samica má pseudopterostigmu posunutú bližšie ku uzlíku (nodus) na krídle.

Larva: Prvý článok tykadla je kratší ako jeho zvyšná časť. Na hlave a hrudi sú pomerne veľké výbežky. Žiabrové lístky sú len s dvoma tmavými pásmi, pričom stredný lístok je dlhší ako 3/4 bočných.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-IX. Dĺžka vývinu lariev 23 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

západosibírsky

Calopteryx virgo - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Chladnejšie a zatienené podhorské a nížinné potoky a malé rieky (slovník reofilPrúdomilný druh.). Larvy sa v nich zdržiavajú medzi vodným rastlinstvom. Liahnutie prebieha na stromoch, krovinách a bylinách, niekedy aj vo veľkej výške. Imága lietajú popri toku a posedávajú na slovník vegetáciiRastlinstvo..

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

V súčasnosti pomerne bežný druh predovšetkým v kotlinách a podhorských oblastiach, na nížinách v chladnejších a tienistých tokoch. Možné ohrozenie reguláciami a znečistením riek a potokov, ničením vegetácie a výrubom brehových porastov.

Calopteryx virgo - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore