vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Cordulegaster heros

Theischinger, 1979

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Cordulegaster (gr.) = kyjakovité bruško, heros (gr.) = bájny hrdina, známy svojou nezvyčajnou veľkosťou a silou

Cordulegaster heros - samecCordulegaster heros - samecCordulegaster heros - samicaCordulegaster heros - larvaCordulegaster heros - exúvium

Opis:

Imágo: U nás najväčšia vážka. Dĺžka bruška 58-74 mm, dĺžka krídla 41-50 mm. Sfarbenie je žlto-čierne, podobné ostatným druhom v rode. Druhý pár škvŕn je na článkoch do polovice bruška, prvý pár je veľký, škvrny sú spojené.

Larva: Bočné tŕne sú vyvinuté a sú malé.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág VI-VIII. Dĺžka vývinu lariev je spomedzi našich druhov najväčšia, môže byť až 5 rokov (27-51 mesiacov). Zimuje vajíčko a larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

adriatomediteránne

pôvod

adriatomediteránny

Cordulegaster heros - oblasť rozšírenia pôvod

U nás sa vyskytuje poddruh C. h. heros Theischinger, 1979, ktorého slovník areálÚzemie, na ktorom je druh rozšírený. okrem Slovenska zasahuje ešte do Rakúska, Maďarska, krajín bývalej Juhoslávie, Talianska, Rumunska a Bulharska. Druhý poddruh C. h. pelionensis Theischinger, 1979 je grécky slovník endemitDruh vyskytujúci sa len v istom ohraničenom území..

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Podhorské a horské prameniská a potôčiky z nich vytekajúce (slovník krenobiontDruh žijúci v pramenisku.). Larvy žijú zahrabané v dne. Liahnutie prebieha na rastlinách a brehu. Imága lietajú popri prameniskách a potokoch. Vajíčka kladú do dna.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Vzácny. V červenom zozname zatiaľ chýba, bol zistený až po jeho vydaní. Chránený druh podľa vyhlášky o ochrane prírody (príloha 4B, 6A – druh európskeho významu). Druh chránený aj Smernicou EK o biotopoch (prílohy 2 a 4). Ohrozený likvidáciou biotopu (odvodnenie, zavezenie odpadom atď.), nadmernou pastvou a zarastaním pramenísk.

Cordulegaster heros - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore