vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Ophiogomphus cecilia

(Fourcroy, 1785)

Syn. Ophiogomphus serpentinus (Charpentier, 1825)

slovenský názov: klinovka hadia

preklad vedeckého mena1: Ophiogomphus (gr.) = štíhly kôl, kýl, cecilia = príslušníčka rodiny Caecilia z antického Ríma

Ophiogomphus cecilia - samecOphiogomphus cecilia - samecOphiogomphus cecilia - samicaOphiogomphus cecilia - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 35-39 mm, dĺžka krídla 29-35 mm. Sfarbenie je na rozdiel od iných druhov zeleno-žlto-čierne.

Larva: Je pomerne veľká, má dobre vyvinuté chrbtové tŕne.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág VI-X. Dĺžka vývinu lariev 36-48 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

západosibírsky

Ophiogomphus cecilia - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Nížinné a podhorské rieky s jemnoštrkovito-piesčito-bahnitým dnom (slovník reobiontDruh žijúci len v prúdiacej vode.). Larvy žijú zahrabané v dne. Liahnutie prebieha väčšinou na starých stromoch na brehu, menej na inej vegetácii alebo na brehu. Imága lietajú popri vodnom toku. Vajíčka kladú do vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Vzácny druh. Bol považovaný za vyhynutý, kým v 90. rokoch nebola objavená životaschopná populácia na Záhorí a neskôr v Turci a na Ipli. V súčasnosti v červenom zozname hodnotený ako EN - ohrozené. V minulosti bol evidovaný aj v celosvetovom zozname IUCN, v súčasnosti už je z neho vyradený. Chránený druh podľa vyhlášky o ochrane prírody (prílohy 4B, 6A – druh európskeho významu). Zaradený aj do prílohy 2 Bernského dohovoru, siete Emerald a príloh 2 a 4 smernice EK o biotopoch. Ohrozený znečistením vody, reguláciami tokov, vyrubovaním brehových porastov a likvidáciou biotopu.

Ophiogomphus cecilia - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore