vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Slovenský červený zoznam vážok

druh poddruh kategória
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)   EN
Lestes virens (Charpentier, 1825) vestalis (Rambur, 1842) LR: nt
Lestes viridis (Vander Linden, 1825)   LR: nt
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)   LR: nt
Sympecma paedisca (Brauer, 1877)   EN
Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)   DD
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)   VU
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)   EX
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)   EX
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850)   VU
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)   EN
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)   LR: lc
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)   LR: nt
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)   EX
Aeshna affinis Vander Linden, 1823   LR: nt
Aeshna caerulea (Ström, 1783)   EN
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)   LR: nt
Aeshna isosceles (Müller, 1767)   VU
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)   LR: nt
Aeshna mixta Latreille, 1805   DD
Aeshna subarctica Walker, 1908 elisabethae (Djakonov, 1922) EN
Anax parthenope (Sélys, 1839)   VU
Brachytron pratense (Müller, 1764)   VU
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)   VU
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)   VU
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)   EN
Cordulegaster bidentata Sélys, 1843   VU
Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807)   EN
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)   VU
Somatochlora alpestris (Sélys, 1840)   EN
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)   EN
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)   VU
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) metallica (Vander Linden, 1825) LR: lc
  meridionalis (Nielsen, 1935) DD
Libellula fulva (Müller, 1764)   EN
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)   LR: lc
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)   EN
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)   LR: lc
Sympetrum danae (Sulzer, 1776)   LR: lc
Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841)   VU
Sympetrum fonscolombei (Sélys, 1840)   DD
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)   LR: nt
Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)   DD
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)   EX
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)   EN
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)   EN
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)   EN