vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Príloha č. 4 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA

B

ŽIVOČÍCHY

Odonata – vážky
Vedecké meno Slovenské meno
Aeschna coerulea šidlo belasé
Aeschna isosceles šidlo
Aeschna subarctica elisabethae šidlo
Anax imperator šidlo obrovské
Anax parthenope šidlo tmavé
Brachytron pratense šidlo lúčne
Coenagrion hastulatum šidielko
Ex Coenagrion mercuriale šidielko
Coenagrion ornatum šidielko
Coenagrion scitulum šidielko
Cordulegaster (=Cordugaster) heros  
Epitheca bimaculata vážka
Ladona (=Libellula) fulva vážka hnedá
Leucorrhinia albifrons vážka
Leucorrhinia pectoralis vážka
Onychogomphus forcipatus klinovka čiernonohá
Ophiogomphus cecilia klinovka hadia
Orthetrum coerulescens vážka modrá
Somatochlora (rod) ligotavka
Stylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá
Sympecma fusca šidlovka hnedá
Sympetrum pedemontanum vážka pásavá

Poznámka:

  1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
  2. Prioritné druhy sú označené znakom *
  3. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.