vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

A

DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Odonata – vážky
Pozn. Vedecké meno Slovenské meno Sk/jedinec
  Aeshna (=Aeschna) viridis šidlo  
SR Cordulegaster heros pásikavec 5 000.-
  Cordulegaster trinacriae pásikavec  
  Gomphus graslinii klinovka  
SR Leucorrhinia albifrons vážka obrovská 5 000.-
  Leucorrhinia caudalis vážka  
SR Leucorrhinia pectoralis vážka 5 000.-
  Lindenia tetraphylla    
  Macromia splendens    
SR Ophiogomphus cecilia klinovka hadia 5 000.-
  Oxygastra curtisii    
SR Stylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá 3 000.-
SR Sympecma paedisca (braueri) šidlovka Brauerova 3 000.-

Poznámky:

  1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
  2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

B

DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

Vedecké meno Slovenské meno Sk/jedinec
Aeschna coerulea šidlo belasé 5 000.-
Aeschna isosceles šidlo 3 000.-
Aeschna subarctica elisabethae šidlo 5 000.-
Anax imperator šidlo obrovské 2 000.-
Anax parthenope šidlo tmavé 1 000.-
Brachytron pratense šidlo lúčne 3 000.-
Coenagrion hastulatum šidielko 5 000.-
Coenagrion scitulum šidielko 3 000.-
Cordulegaster (rod) pásikavec 5 000.-
Epitheca bimaculata vážka 2 000.-
Ladona (=Libellula) fulva vážka hnedá 5 000.-
Onychogomphus forcipatus klinovka čiernonohá 3 000.-
Orthetrum coerulescens vážka modrá 3 000.-
Somatochlora (rod) ligotavka 5 000.-
Sympecma fusca šidlovka hnedá 4 000.-
Sympetrum pedemontanum vážka pásavá 2 000.-

Poznámka:

  1. Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.