vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Tečúce vody

 • Pramene

 • Každý potok alebo rieka sa začína prameňom. Pramene sú na vážky veľmi chudobné.

  pramenisko
  Pramenisko s vápnomilnou slatinou pri Turčianskych Tepliciach.

  Z našich druhov žijú v prameňoch len vážky z rodu pásikavec Cordulegaster bidentata. Ich larvy tu žijú zahrabané v dne a lovia malé bezstavovce (kriváky, červy, hmyz, slimáky atď.).

  Lesné potoky vytekajúce z prameňa osídľuje pásikavec C. heros. V malých prameniskových potôčikoch, ktoré sú dobre presvetlené, žije vzácne šidielko ozdobné Coenagrion ornatum.

  Na prameniskách sa často vyskytujú aj malé prehrievané jazierka, ktoré sú domovom väčšieho počtu druhov. Medzi nimi sú vzácne vážky Orthetrum coerulescens a O. brunneum. Spolu s nimi sa tu vyskytujú aj ďalšie druhy, ako sú šidielko menšie Ischnura pumilio, šidlovka Lestes barbarus alebo vážka Libellula depressa.

   
 • Potoky

 • Za prameňom nasleduje potok. Horský potok je ešte pomerne chladný, zatienený, má rýchly prúd a kamenisté dno. V takýchto podmienkach sa vážky nedokážu vyvíjať. V podhorských potokoch s pomalším prúdom a štrkovo-piesčitým dnom je to už inak.

  podhorský potok
  Podhorský potok (Turiec).

  Nachádzame tu larvy hadoviek obyčajných Calopteryx virgo, ku ktorým sa v zachovaných potokoch a menších riekach pridávajú vzácne klinovky hadie Ophiogomphus cecilia a čiernonohé Onychogomphus forcipatus. Kým larvy hadoviek žijú medzi vegetáciou, klinovky sú väčšinou zahrabané v dne.

  horský potok
  Horský potok (Iľanovská dolina).
   

 • Rieky

 • Ako voda tečie stále ďalej a priberá prítoky, tok sa rozširuje, spomaľuje, je presvetlenejší a teplejší a je v ňom o čosi menej kyslíka. Dno je štrkovité, piesčité až bahnité. Z potoka sa stáva rieka.

  Nížinná rieka
  Nížinná rieka (Dunaj).

  Medzi vegetáciou tu nájdeme larvy hadovky lesklej Calopteryx splendens a šidielka ploskonohého Platycnemis pennipes, v dne žijú zahrabané klinovky obyčajné Gomphus vulgatissimus a žltonohé G. flavipes.

  V nížinných úsekoch už voda tečie pomaly a rieka vytvára ramená a úseky s takmer stojatou vodou. K spoločenstvu sa tu pridávajú ďalšie druhy, napríklad: šidielko obyčajné Coenagrion puella, šidielko väčšie Ischnura elegans, šidielko krúžkované Enallagma cyathigerum, šidlo pestré Aeshna mixta, šidlo modré A. cyanea, šidlo obrovské Anax imperator, ligotavka zelená Somatochlora metallica alebo vážky z rodov Libellula, Orthetrum a Sympetrum. Podobné spoločenstvá majú aj nížinné kanály.

   
  Prietočné rameno rieky
  Prietočné rameno rieky (Dunaj).
  Jarná záplava
  Jarná záplava (Morava).
   

Viac informácií o triedení biotopov vážok nájdete na týchto linkách: