vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

EUNIS

Európska sieť chránených území NATURA 2000 má za cieľ ochraňovať reprezentatívne a jedinečné ekosystémy v Európe. Z tohto dôvodu bolo potrebné prijať jednotný európsky systém klasifikácie biotopov.

Od roku 1985 sa v rámci EÚ realizoval projekt CORINE (Coordination of Information on the Environment), ktorý mal tri programy – Land Cover (krajinný povrch), Air (vzduch), Biotopes (biotopy). Projekt sa uskutočnil aj v pristupujúcich štátoch a teda aj na Slovensku. Výsledkom projektu CORINE Biotopes bola príručka CORINE biotopes manual1. V jej tretej časti sa nachádza katalóg a popis biotopov EÚ dôležitých pre ochranu prírody (spolu obsahuje 2583 jednotiek).

Manuál CORINE biotopes mal svoje nedostatky, ktorých odstránenie mala priniesť jednotná metodika klasifikácie európskych biotopov, ich identifikácie, popisu a číselných kódov. Táto je zahrnutá do európskeho informačného systému o prírode EUNIS (European Nature Information System). EUNIS rozoznáva tri úrovne biotopov: „habitat” (1 až 100 m2), „microhabitat” (1m2) a „habitat complex” (mozaika biotopov veľká najmenej 10 ha).

Projekt NATURA 2000 využíva triedenie biotopov, ktoré sú výsledkom projektov CORINE a EUNIS. V Prílohe I Smernice o biotopoch (Typy prírodných stanovíšť, o ktoré má spoločenstvo záujem a ochrana ktorých si vyžaduje vyhlásenie chránených území) je uvedených 253 CORINE biotopov.

Klasifikácia akvatických a semiakvatických biotopov Evrópskej únie s výskytom na Slovensku, EUNIS2 (Annex C, revízia z 09/12/1997).

E U N I S CORINE
Kód Názov biotopu Kód
C1 Povrchové stojaté vody C1.1 Trvalé stojaté vody jazier, rybníkov a nádrží 22.1
C1.1/P-22.11 Na karbonáty chudobné (oligotrofné) vodné plochy 22.11
C1.1/P-22.12 Mezotrofné vodné plochy 22.12
C1.1/P-22.13 Eutrofné vodné plochy 22.13
C1.1/P-22.14 Dystrofné vodné plochy 22.14
C1.1/P-22.15 Na karbonáty bohaté oligo-mezotrofné vody 22.15
C1.2 Periodické stojaté vody 22.02
C1.2/P-22.21 Na karbonáty chudobné (oligotrofné) periodické vody 22.21
C1.2/P-22.22 Mezotrofné periodické vody 22.22
C1.2/P-22.23 Eutrofné periodické vody 22.23
C1.2/P-22.24 Dystrofné periodické vody 22.24
C1.2/P-22.25 Na karbonáty bohaté periodické vody 22.25
C1.2/P-22.27 Bentické spoločenstvá periodických vôd 22.27
C1.4 Dno trvalých stojatých vôd -
C1.4/P-22.26 Jazerné bentické spoločenstvá -
C2 Povrchové tečúce vody C2.2 Trvalé vody riek a potokov 24
C2.2/P-24.11 Pramenné potôčiky (časti tokov) 24.11
C2.2/P-24.12 Epiritrál a metaritrál 24.12
C2.2/P-24.13 Hyporitrál 24.13
C2.2/P-24.14 Epipotamál 24.14
C2.2/P-24.15 Metapotamál a hypopotamál 24.15
C2.4 Periodické toky 24.16
D1 Vrchoviská a vyťažené rašeliniská D1.1 Vrchoviská (horské rašeliniská) 51
D1.1/P-51.11 Aktívne, relatívne nenarušené vrchoviská 51.11
D1.1/P-51.12 Depresie na vrchoviskách (šlenky) 51.12
D1.1/P-51.13 Jazierka na vrchoviskách (bog pools) 51.13
D1.1/P-51.2 Narušené rašeliniská, ťažené, odvodňované 51.2
D1.2 Vyťažené rašeliniská 52
D2 Kyslé slatiny a údolné rašeliniská D2.1 Údolné rašeliniská 54
D2.2 Kyslé alúviálne pôdy, nízke ostrice a rašelinník -
D2.2/P-54.41 Slatiny (močiare) s Eriophorum scheuchzeri 54.41
D2.2/P-54.46 Slatiny s Eriophorum angustifolium 54.46
D2.2/P-54.49 Boreálne kyslé rašelinníkové slatiny -
D3 Prechodné rašeliniská D3.1 Prechodné rašeliniská 54.5
D3.1/P-54.51 Biotopy porastov vysokých ostríc v depresiách 54.51
D3.1/P-54.52 Porasty vysokých ostríc s Carex diandra 54.52
D3.1/P-54.57 Prechodné rašeliniská (Sphagno-Rynchosporion) 54.57
D3.1/P-54.6 Mezotrofné rašeliniská (Rynchosporion albae) 54.6
D4 Slatiny D4.1 Slatiny 54.2
D4.1/P-54.23 Subkontinentálne slatiny (Caricetum davallianae) 54.23
D5 Ostricové porasty D5.1 Trstina, často bez vodnej plochy (Phragmition) 53.1
D5.2 Porasty Carex a Cyperus spravidla bez voľnej vodnej hladiny(Magnocaricion) 53.2
D5.3 Porasty s Cladium mariscus 53.3
D5.4 Močiarne pôdy s Juncus effusus 54.4
D5.5 Boreálne slatiny a močiare -
D5.5/P-54.71 Slatiny s Eriophorum sp. -
D5.5/P-54.73 Slatiny s Carex sp. -
G1 Listnaté opadavé a zmiešané lesy G1.1 Pririečne lesy s vŕbami, jelšami alebo brezami 44
G1.1/P-44.13 Stredoeurópske lesy s vŕbami (Salicion albae) 44.13
G1.4 Jaseňovo-jelšové, dubovo-brestovo-jaseňové lesy = lužné lesy nížinné (Ulmenion) 44.4
G1.6 Listnaté opadavé močiarne lesy 44.9
G1.6/P-44.91 Jelšové močiarne lesy (Alnenion glutinoso-incanae) 44.91
H1 Terestrické podzemné jaskyne (kaverny) s vodnými plochami H1.1 Jaskyne (kaverny s troglobiontnými a subtroglofilnými stavovcami 65
H1.2 Jaskyne (kaverny) s bezstavovcami a bez stavovcov 65.4
H1.3 Jaskyne (kaverny) bez bezstavovcov a stavovcov -
H5 Vnútrozemské materiálové substráty bez vegetácie H5.1 Materiálové substráty (jamy po ťažbe hliny, piesku, štrku) bez vegetácie 24.02
H5.1/P-24.21 Riečne piesčité brehy bez vegetácie 24.21
H5.1/P-24.31 Riečne štrkovité brehy bez vegetácie 24.31
H5.1/P-24.51 Riečne hlinité brehy bez vegetácie 24.51
J4 Umelo vytvorené vodné biotopy J4 Umelo vytvorené vodné biotopy 89
J4.1 Umelé salínne lagúny a kanály 89.1
J4.2 Umelé sladkovodné kanály a lagúny 89.2
J4.2/P-89.24 Sedimentačné nádrže (ČOV) a odkaliská 89.24
J4.2/P-89.23 Umelé nádrže (zberníky) s nepôvodným substrátom 89.23
J4.3 Vodné nádrže (zásobníky) -
1 DEVILLERS, P., DEVILLERS-TERSCHUREN, J., LEDANT, J.P., 1991. Habitats of the European community. CORINE biotopes manual, Vol. 2. Luxembourg: Commision of the European Communities, 300 s.
2 DAVIES, C.E., MOSS, D., 1997. EUNIS Habitat Clasification, Final Report. Task 4 - Information System on Nature (EUNIS). European Topic Centre on Nature Conservation, European Environment Agency, 108 s.