vážky.sk - logo

ČO SÚ VÁŽKY?

Vážky sú veľmi starobylá skupina hmyzu. Zažili vznik aj vyhynutie dinosaurov, spájanie a rozpad kontinentov, doby ľadové a prežili až do súčasnosti. Vzduchu vládli už v prvohorách, keď dorastali do obrovských rozmerov (70 cm). Okrem toho, že sú dôležité pre vedu, v mnohých kultúrach symbolizujú silu, odvahu, šťastie a vytrvalosť a sú aj veľkou inšpiráciou pre umelcov.

Čo sú vážky? - logo
 


Prečo a ako chránime vážky?

Na ochranu vážok existujú dva dobré dôvody:

  1. Niektoré druhy vážok sú ohrozené vyhynutím alebo vzácne. Chránime ich preto, aby sme prírodu zachovali rovnako peknú a bohatú aj pre našich potomkov.
  2. Vážky sú považované za tzv. vlajkové a dáždnikové druhy. Čo to znamená? Sú to druhy, ktoré sú pekné, nápadné, každý ich pozná a preto si ich ochranu vieme všetci predstaviť. Zároveň sú to druhy, pod ktoré sa ako pod dáždnik skryjú ďalšie organizmy, o ktorých vie len málokto. (Aby vážky mohli v rieke prežívať, musí v nej byť dosť vody s dobrou kvalitou, musí mať prirodzený breh atď. Takéto podmienky umožňujú prežívanie aj množstvu ďalších druhov rastlín a živočíchov, ktoré môžu byť ešte vzácnejšie, ale nie až také známe.)

V legislatíve Európskej únie je ochrana vážok riešená prostredníctvom siete chránených území NATURA 2000. Jej základom sú dve smernice Európskej komisie - tzv. Smernica o biotopoch (92/43/EEC) a tzv. Smernica o vtákoch (79/409/EHS). Vážky spomína Smernica o biotopoch v prílohách 2 a 4. Je do nich zaradených 16 druhov vážok, z ktorých vysvetlivka 8Vyhláška uznala výskyt na Slovensku v prípade týchto druhov európskeho významu: Sympecma paedisca, Coenagrion mercuriale, Coenagrion ornatum, Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia, Cordulegaster heros, Leucorrhinia albifrons a Leucorrhinia pectoralis. Z nich tri sa však u nás v súčasnosti nevyskytujú: Sympecma paedisca, Coenagrion mercuriale a Leucorrhinia albifrons. Po zverejnení vyhlášky v zbierke zákonov bol okrem toho potvrdený výskyt ďalšieho druhu Leucorrhinia caudalis. sa vyskytuje na Slovensku (tzv. druhy európskeho významu). Kvôli ochrane týchto druhov by sa mali vyhlasovať chránené územia, zaradené do siete NATURA 2000. Ochranou vážok sa zaoberá aj Bernský dohovor (príloha 2 – 16 druhov) a sieť EMERALD (predchodca NATURA 2000).

titulná strana červenej knihyOchranu si zasluhujú predovšetkým ohrozené druhy. Tieto sú evidované v Červenej knihe a červených zoznamoch. Zoznamy ohrozených druhov sveta vydáva medzinárodná ochranárska organizácia IUCN, ktorá aj prijala kritériá na zaradenie druhov do jednotlivých kategórií ohrozenia.

V súčasnosti platné kategórie červeného zoznamu sú tieto: vyhynuté (EX), vyhynuté v prírode (EW), kriticky ohrozené (CR), ohrozené (EN), zraniteľné (VU) a takmer ohrozené (NT). Kategória najmenej znepokojujúce (LC) vyjadruje, že druh bol hodnotený podľa kritérií, ale nepatrí medzi ohrozené druhy (nie je to teda kategória červeného zoznamu). Používa sa ešte kategória DD (nedostatočné údaje) pre druhy, o ktorých nie je dostatok údajov a nie je teda jasné, či ohrozené sú alebo nie.

Podľa platných kritérií bolo hodnotených 2446 druhov vážok, z ktorých 72 sa vyskytuje aj v Európe. Do celosvetového červeného zoznamu z nich bolo zaradených 1095 druhov (17 z Európy)1.

1 http://www.iucnredlist.org/search/search-basic, 11.10.2011