vážky.sk - logo

ČO SÚ VÁŽKY?

Vážky sú veľmi starobylá skupina hmyzu. Zažili vznik aj vyhynutie dinosaurov, spájanie a rozpad kontinentov, doby ľadové a prežili až do súčasnosti. Vzduchu vládli už v prvohorách, keď dorastali do obrovských rozmerov (70 cm). Okrem toho, že sú dôležité pre vedu, v mnohých kultúrach symbolizujú silu, odvahu, šťastie a vytrvalosť a sú aj veľkou inšpiráciou pre umelcov.

Čo sú vážky? - logo
 


Červený zoznam a jeho kategórie

Medzinárodnou autoritou v druhovej ochrane je Svetová únia ochrany prírody (IUCN), mimovládna organizácia zastrešujúca odborníkov na všetky skupiny organizmov, ich ochranu a ochranu prírody. V rámci IUCN pracuje komisia pre prežitie druhov (Species survival commission), ktorá je okrem iného zodpovedná aj za hodnotenie miery rizika vyhynutia jednotlivých druhov živých organizmov na Zemi. Na tento účel IUCN vydáva a každoročne aktualizuje medzinárodný červený zoznam ohrozených druhov.

Do roku 1994 bol červený zoznam tvorený vo veľkej miere subjektívne, tzv. expertným odhadom. Druhy tak mohli byť zaradené do rovnakej kategórie nielen z dôvodu ich naozajstného ohrozenia. Už v roku 1987 bola preto prednesená potreba väčšej objektivity pri zaraďovaní druhov do kategórií červeného zoznamu. Práce na úprave a objektivizácii kritérií sa začali v r. 1989 na základe požiadavky Species survival commission.

Nový systém červeného zoznamu bol IUCN prijatý v roku 1994. Jeho podstatou sú tieto 4 východiská:

 • má byť rovnako použiteľný rôznymi ľuďmi;
 • má zvýšiť objektivitu poskytnutím jasného návodu, ako hodnotiť rôzne faktory ovplyvňujúce riziko vymretia;
 • má umožniť porovnávanie medzi rôznymi a odlišnými taxónmi;
 • má umožniť ľuďom využívajúcim zoznamy ohrozených druhov lepšie pochopiť zaradenie jednotlivých druhov.

Medzi rokmi 1991 a 2001 prešla kategorizácia červeného zoznamu niekoľkými úpravami a vylepšeniami (rok 1991 – verzia 1.0, 1992 – 2.0, 1993 – 2.1, 1994 – 2.2 a 2.3, 1999 – 3.0), kým bol prijatý súčasný systém (2001 – 3.1).

Jeho vyjadrením je nasledujúca schéma:

Súčasný systém kategorizácie červeného zoznamu
Súčasný systém kategorizácie červeného zoznamu.

Do kategórií sú druhy zaraďované na základe splnenia jedného alebo viacerých kritérií, tie sú potom vypísané za kategóriou ohrozenia druhu.

Kritériá na tejto stránke sú zjednodušené. Originál textu nájdete na stránke IUCN, odkiaľ pochádzajú všetky tu uvedené informácie.

Kritériá na zaradenie druhov do kategórií červeného zoznamu:

Vyhynutý / Extinct (EX):

Taxón je vyhynutý, ak neexistuje žiadna racionálna pochybnosť, že posledný jedinec zahynul. Predpoklad vyhynutia taxónu je vtedy, keď vyčerpávajúce výskumy uskutočnené v známych a predpokladaných biotopoch, vo vhodných dobách (denných, sezónnych, ročných), v celom historickom areáli, nezaznamenali žiadneho jedinca taxónu. Časový rámec výskumov pritom musí byť prispôsobený životnému cyklu a životným formám taxónu.

Vyhynutý v prírodnom prostredí / Extinct in the Wild (EW):

Vyhynutý v prírode je taxón vtedy, keď je známe jeho prežívanie len v kultivácii, zajatí alebo ako naturalizovaná(é) populácia(e) mimo jeho pôvodného areálu. Predpoklad vyhynutia v prírode je vtedy, keď výskumy (viď v EX) v prírode nezaznamenali žiadneho jedinca.

Kriticky ohrozený / Critically endangered (CR):

Kriticky ohrozený je taxón vtedy, keď najlepšie poskytnuté dôkazy indikujú jeho hodnotenie podľa aspoň jedného z nasledujúcich kritérií (A až E) kritického ohrozenia. Taxón sa teda hodnotí, že čelí mimoriadne vysokému riziku vyhynutia v prírode.

 1. Zmenšenie veľkosti populácie založené na aspoň jednom z nasledujúcich bodov:
  1. Pozorované, odhadované, vyvodené alebo predpokladané zmenšenie veľkosti populácie ≥ 90% za posledných 10 rokov alebo 3 generácie (berie sa dlhšie obdobie), kde príčiny zmenšenia sú zjavne reverzibilné A pochopené A prestali pôsobiť, zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z nasledujúceho:
   1. priame pozorovanie
   2. index abundancie vhodný pre hodnotený taxón
   3. úbytok oblasti osídlenia, oblasti výskytu a / alebo kvality biotopu
   4. reálna a potenciálna miera využívania
   5. účinky introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, polutantov, konkurentov alebo parazitov.
  2. Pozorované, odhadované, vyvodené alebo predpokladané zmenšenie veľkosti populácie ≥ 80% za posledných 10 rokov alebo 3 generácie (berie sa dlhšie obdobie), kde redukcia alebo jej príčiny nemuseli ustať alebo byť pochopené alebo reverzibilné, zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z bodov a) až e) z A1.
  3. Zmenšenie veľkosti populácie ≥ 80%, ktorého naplnenie je prognózované alebo predpokladané v priebehu najbližších 10 rokov alebo 3 generácií (berie sa dlhšie obdobie, max. 100 rokov), zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z bodov b) až e) z A1.
  4. Pozorované, odhadované, vyvodené, prognózované alebo predpokladané zmenšenie veľkosti populácie ≥ 80% za akýchkoľvek 10 rokov alebo 3 generácie (berie sa dlhšie obdobie, max. 100 rokov do budúcnosti), kde časové obdobie musí zahŕňať aj minulosť aj budúcnosť a kde redukcia alebo jej príčiny nemuseli ustať alebo byť pochopené alebo reverzibilné, zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z bodov a) až e) z A1.
 2. Geografický areál chápaný ako alebo B1 (oblasť výskytu) alebo B2 (oblasť osídlenia) alebo obidvoje
  1. Oblasť výskytu odhadovaná na menej ako 100 km2 a odhady indikujúce aspoň dva body z a až c:
   1. závažne fragmentovaná alebo je známy výskyt len v jednej lokácii
   2. sústavný pokles, pozorovaný, vyvodený alebo prognózovaný, v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. rozloha, rozsah a / alebo kvalita biotopov
    4. počet lokácií alebo subpopulácií
    5. počet dospelých jedincov.
   3. mimoriadne veľké fluktuácie v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. počet lokácií alebo subpopulácií
    4. počet dospelých jedincov.
  2. 1.Oblasť osídlenia odhadovaná na menej ako 10 km2 a odhady indikujúce aspoň dva body z a až c:
   1. závažne fragmentovaná alebo je známy výskyt len v jednej lokácii
   2. sústavný pokles, pozorovaný, vyvodený alebo prognózovaný, v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. rozloha, rozsah a / alebo kvalita biotopov
    4. počet lokácií alebo subpopulácií
    5. počet dospelých jedincov.
   3. mimoriadne veľké fluktuácie v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. počet lokácií alebo subpopulácií
    4. počet dospelých jedincov.
 3. Veľkosť populácie odhadovaná na menej ako 250 dospelých jedincov a alebo:
  1. Jej odhadovaný sústavný pokles o prinajmenšom 25% v priebehu 3 rokov alebo jednej generácie (berie sa dlhšie obdobie, max. 100 rokov do budúcnosti) ALEBO
  2. Sústavný pokles, pozorovaný, prognózovaný alebo vyvodený, v počte dospelých jedincov A aspoň jedno z nasledujúceho (a – b):
   1. Štruktúra populácie v jednej z nasledujúcich podôb
    1. žiadna subpopulácia podľa odhadov nedosahuje viac ako 50 dospelých jedincov ALEBO
    2. aspoň 90% dospelých jedincov je v jednej subpopulácii.
   2. Mimoriadne veľké fluktuácie v počte dospelých jedincov.
 4. Veľkosť populácie odhadovaná na menej ako 50 dospelých jedincov.
 5. Kvantitatívna analýza preukazujúca pravdepodobnosť vyhynutia v prírode minimálne 50% v priebehu 10 rokov alebo 3 generácií (berie sa dlhšie obdobie, max. 100 rokov).

Ohrozený / Endangered (EN):

Ohrozený je taxón vtedy, keď najlepšie poskytnuté dôkazy indikujú jeho hodnotenie podľa aspoň jedného z nasledujúcich kritérií (A až E) ohrozenia. Taxón sa teda hodnotí, že čelí veľmi vysokému riziku vyhynutia v prírode.

 1. Zmenšenie veľkosti populácie založené na aspoň jednom z nasledujúcich bodov:
  1. Pozorované, odhadované, vyvodené alebo predpokladané zmenšenie veľkosti populácie ≥ 70% za posledných 10 rokov alebo 3 generácie (berie sa dlhšie obdobie), kde príčiny zmenšenia sú zjavne reverzibilné A pochopené A prestali pôsobiť, zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z nasledujúceho:
   1. priame pozorovanie
   2. index abundancie vhodný pre hodnotený taxón
   3. úbytok oblasti osídlenia, oblasti výskytu a / alebo kvality biotopu
   4. reálna a potenciálna miera využívania
   5. účinky introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, polutantov, konkurentov alebo parazitov.
  2. Pozorované, odhadované, vyvodené alebo predpokladané zmenšenie veľkosti populácie ≥ 50% za posledných 10 rokov alebo 3 generácie (berie sa dlhšie obdobie), kde redukcia alebo jej príčiny nemuseli ustať alebo byť pochopené alebo reverzibilné, zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z bodov a) až e) z A1.
  3. Zmenšenie veľkosti populácie ≥ 50%, ktorého naplnenie je prognózované alebo predpokladané v priebehu najbližších 10 rokov alebo 3 generácií (berie sa dlhšie obdobie, max. 100 rokov), zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z bodov b) až e) z A1.
  4. Pozorované, odhadované, vyvodené, prognózované alebo predpokladané zmenšenie veľkosti populácie ≥ 50% za akýchkoľvek 10 rokov alebo 3 generácie (berie sa dlhšie obdobie, max. 100 rokov do budúcnosti), kde časové obdobie musí zahŕňať aj minulosť aj budúcnosť a kde redukcia alebo jej príčiny nemuseli ustať alebo byť pochopené alebo reverzibilné, zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z bodov a) až e) z A1.
 2. Geografický areál chápaný ako alebo B1 (oblasť výskytu) alebo B2 (oblasť osídlenia) alebo obidvoje
  1. Oblasť výskytu odhadovaná na menej ako 5000 km2 a odhady indikujúce aspoň dva body z a až c:
   1. závažne fragmentovaná alebo je známy výskyt v nie viac ako 5 lokáciách
   2. sústavný pokles, pozorovaný, vyvodený alebo prognózovaný, v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. rozloha, rozsah a / alebo kvalita biotopov
    4. počet lokácií alebo subpopulácií
    5. počet dospelých jedincov.
   3. mimoriadne veľké fluktuácie v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. počet lokácií alebo subpopulácií
    4. počet dospelých jedincov.
  2. Oblasť osídlenia odhadovaná na menej ako 500 km2 a odhady indikujúce aspoň dva body z a až c:
   1. závažne fragmentovaná alebo je známy výskyt v nie viac ako 5 lokáciách
   2. sústavný pokles, pozorovaný, vyvodený alebo prognózovaný, v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. rozloha, rozsah a / alebo kvalita biotopov
    4. počet lokácií alebo subpopulácií
    5. počet dospelých jedincov.
   3. mimoriadne veľké fluktuácie v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. počet lokácií alebo subpopulácií
    4. počet dospelých jedincov.
 3. Veľkosť populácie odhadovaná na menej ako 2500 dospelých jedincov a alebo:
  1. Jej odhadovaný sústavný pokles o prinajmenšom 20% v priebehu 5 rokov alebo dvoch generácií (berie sa dlhšie obdobie, max. 100 rokov do budúcnosti) ALEBO
  2. Sústavný pokles, pozorovaný, prognózovaný alebo vyvodený, v počte dospelých jedincov A aspoň jedno z nasledujúceho (a – b):
   1. Štruktúra populácie v jednej z nasledujúcich podôb
    1. žiadna subpopulácia podľa odhadov nedosahuje viac ako 250 dospelých jedincov ALEBO
    2. aspoň 95% dospelých jedincov je v jednej subpopulácii.
   2. Mimoriadne veľké fluktuácie v počte dospelých jedincov.
 4. Veľkosť populácie odhadovaná na menej ako 250 dospelých jedincov
 5. Kvantitatívna analýza preukazujúca pravdepodobnosť vyhynutia v prírode minimálne 20% v priebehu 20 rokov alebo 5 generácií (berie sa dlhšie obdobie, max. 100 rokov).

Zraniteľný / Vulnerable (VU):

Zraniteľný je taxón vtedy, keď najlepšie poskytnuté dôkazy indikujú jeho hodnotenie podľa aspoň jedného z nasledujúcich kritérií (A až E) zraniteľnosti. Taxón sa teda hodnotí, že čelí vysokému riziku vyhynutia v prírode.

 1. Zmenšenie veľkosti populácie založené na aspoň jednom z nasledujúcich bodov:
  1. Pozorované, odhadované, vyvodené alebo predpokladané zmenšenie veľkosti populácie ≥ 50% za posledných 10 rokov alebo 3 generácie (berie sa dlhšie obdobie), kde príčiny zmenšenia sú zjavne reverzibilné A pochopené A prestali pôsobiť, zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z nasledujúceho:
   1. priame pozorovanie
   2. index abundancie vhodný pre hodnotený taxón
   3. úbytok oblasti osídlenia, oblasti výskytu a / alebo kvality biotopu
   4. reálna a potenciálna miera využívania
   5. účinky introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, polutantov, konkurentov alebo parazitov.
  2. Pozorované, odhadované, vyvodené alebo predpokladané zmenšenie veľkosti populácie ≥ 30% za posledných 10 rokov alebo 3 generácie (berie sa dlhšie obdobie), kde redukcia alebo jej príčiny nemuseli ustať alebo byť pochopené alebo reverzibilné, zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z bodov a) až e) z A1.
  3. Zmenšenie veľkosti populácie ≥ 30%, ktorého naplnenie je prognózované alebo predpokladané v priebehu najbližších 10 rokov alebo 3 generácií (berie sa dlhšie obdobie, max. 100 rokov), zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z bodov b) až e) z A1.
  4. Pozorované, odhadované, vyvodené, prognózované alebo predpokladané zmenšenie veľkosti populácie ≥ 30% za akýchkoľvek 10 rokov alebo 3 generácie (berie sa dlhšie obdobie, max. 100 rokov do budúcnosti), kde časové obdobie musí zahŕňať aj minulosť aj budúcnosť a kde redukcia alebo jej príčiny nemuseli ustať alebo byť pochopené alebo reverzibilné, zakladajúc sa na (a špecifikujúc) čokoľvek z bodov a) až e) z A1.
 2. Geografický areál chápaný ako alebo B1 (oblasť výskytu) alebo B2 (oblasť osídlenia) alebo obidvoje
  1. Oblasť výskytu odhadovaná na menej ako 20000 km2 a odhady indikujúce aspoň dva body z a až c:
   1. závažne fragmentovaná alebo je známy výskyt v nie viac ako 10 lokáciách
   2. sústavný pokles, pozorovaný, vyvodený alebo prognózovaný, v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. rozloha, rozsah a / alebo kvalita biotopov
    4. počet lokácií alebo subpopulácií
    5. počet dospelých jedincov.
   3. mimoriadne veľké fluktuácie v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. počet lokácií alebo subpopulácií
    4. počet dospelých jedincov.
  2. Oblasť osídlenia odhadovaná na menej ako 2000 km2 a odhady indikujúce aspoň dva body z a až c:
   1. závažne fragmentovaná alebo je známy výskyt v nie viac ako 10 lokáciách
   2. sústavný pokles, pozorovaný, vyvodený alebo prognózovaný, v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. rozloha, rozsah a / alebo kvalita biotopov
    4. počet lokácií alebo subpopulácií
    5. počet dospelých jedincov.
   3. mimoriadne veľké fluktuácie v hocičom z nasledujúceho:
    1. oblasť výskytu
    2. oblasť osídlenia
    3. počet lokácií alebo subpopulácií
    4. počet dospelých jedincov.
 3. Veľkosť populácie odhadovaná na menej ako 10000 dospelých jedincov a alebo:
  1. Jej odhadovaný sústavný pokles o prinajmenšom 10% v priebehu 10 rokov alebo troch generácií (berie sa dlhšie obdobie, max. 100 rokov do budúcnosti) ALEBO
  2. Sústavný pokles, pozorovaný, prognózovaný alebo vyvodený, v počte dospelých jedincov A aspoň jedno z nasledujúceho (a – b):
   1. Štruktúra populácie v jednej z nasledujúcich podôb
    1. žiadna subpopulácia podľa odhadov nedosahuje viac ako 1000 dospelých jedincov ALEBO
    2. všetky dospelé jedince sú v jednej subpopulácii.
   2. Mimoriadne veľké fluktuácie v počte dospelých jedincov.
 4. Populácia je veľmi malá alebo obmedzená v jednej z nasledujúcich foriem:
  1. Veľkosť populácie odhadovaná na menej ako 1000 dospelých jedincov.
  2. Populácia s takou veľmi obmedzenou oblasťou osídlenia (obvykle menej ako 20 km2) alebo takým nízkym počtom lokácií (obvykle 5 alebo menej), že je náchylná podliehať účinkom ľudských činností alebo náhodných udalostí v priebehu veľmi krátkeho času v neurčitej budúcnosti, a môže sa teda stať kriticky ohrozenou alebo dokonca vyhynúť v priebehu veľmi krátkeho času.
 5. Kvantitatívna analýza preukazujúca pravdepodobnosť vyhynutia v prírode minimálne 10% v priebehu 100 rokov.

Takmer ohrozený / Near Threatened (NT):

Takmer ohrozený je taxón vtedy, keď bol hodnotený podľa kritérií pre CR, EN a VU, v súčasnosti ich nespĺňa, ale je blízko ich splneniu alebo je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti splní kritériá pre zaradenie do niektorej kategórie ohrozenia.

Menej dotknutý / Least Concern (LC):

Menej dotknutý je taxón vtedy, keď bol hodnotený podľa kritérií pre CR, EN, VU a NT a nespĺňa ich. Do tejto kategórie sú zahrnuté široko rozšírené a početné taxóny.

Nedostatočne známy / Data Deficient (DD):

Nedostatočne známy je taxón vtedy, keď nie sú k dispozícii adekvátne informácie pre priame alebo nepriame hodnotenie rizika jeho vymretia založené na jeho rozšírení a / alebo stave populácie. Taxón v tejto kategórii môže byť dobre preštudovaný a jeho biológia dostatočne známa, ale chýbajú adekvátne údaje o jeho početnosti a / alebo rozšírení. DD preto nie je kategória ohrozenosti. Zahrnutie taxónov do tejto kategórie indikuje, že sú potrebné ďalšie údaje a pripúšťa možnosť, že budúci výskum preukáže vhodnosť zaradenia do kategórie ohrozenia. Je dôležité, aby sa využili všetky dostupné údaje. V mnohých prípadoch musí byť vynaložené veľké úsilie pri rozhodovaní medzi DD a niektorým štatútom ohrozenosti. Ak sa predpokladá, že areál taxónu je relatívne opísaný a od jeho posledného zaznamenania uplynul značný čas, môže mu byť oprávnene priradený štatút ohrozenia.

Nehodnotený / Not Evaluated (NE):

Nehodnotený je taxón vtedy, keď ešte nebol hodnotený podľa uvedených kritérií.