vážky.sk - logo

ZAPOJTE SA ...

Súťaže, projekty a možnosti, ako prispieť k poznávaniu vážok v SR. Každý, kto by chcel priložiť ruku k dielu,
tu nájde niečo pre seba.

vážky a človek - logo
 


Pravidlá súťaže Hľadaj vážku!

Pravidlá a podmienky účasti:
 • Súťaž Hľadaj vážku! je určená pre skupiny školských detí a mládeže pod vedením ich pedagógov, vedúcich krúžkov alebo iných zodpovedných dospelých osôb.
 • Prihlásiť sa môžu skupiny z celého Slovenska.
 • Súťažné skupiny môžu mať maximálne 5 členov plus jedného dospelého vedúceho. Menší počet členov je povolený.
 • Vek súťažiacich je obmedzený na 6 - 19 rokov (školské deti a mládež).
 • V jednej skupine môžu byť súťažiaci rôzneho veku.
 • Súťažné skupiny sa musia do súťaže zaregistrovať na stránke evidencie súťažiacich. Po registrácii budú skupine mailom poslané údaje, ktoré bude v priebehu súťaže používať na prihlásenie do systému (vstup do súťaže). Svoje registračné údaje a prístupové heslo si po prihlásení možete zmeniť.
 • Za pravdivosť údajov uvedených v registračnom formulári aj v súťažných formulároch je zodpovedný vedúci skupiny. Vedúci tiež v prípade potreby za skupinu komunikuje s organizátorom súťaže.
 • Vedúcim skupiny môže byť len dospelá osoba, napr. učiteľ, vedúci krúžku, rodič a pod.
 • Skupina sa súťaže zúčastňuje tým, že zapisuje svoje výsledky do súťažných formulárov (lokalít a pozorovaní).
 • Jednu lokalitu, ako aj jedno pozorovanie (druh + lokalita + dátum) je možné zapísať len raz. Duplicitné údaje budú zo súťaže vyradené.
 • Skupina si lokality môže vybrať na základe vlastného rozhodnutia v rámci celej SR.
 • Počas výskumu sú členovia skupiny povinní dodržiavať dobré mravy a platné zákony, a to predovšetkým nepoškodzovať cudzí majetok a doržiavať normy ochrany prírody a krajiny. Tiež je nutné dbať na vlastnú bezpečnosť a nevstupovať na miesta, kde hrozí ohrozenie vášho zdravia alebo života. Porušenie tohto pravidla môže byť dôvodom na vyradenie skupiny zo súťaže.
 • Výskum odporúčame zamerať na dospelé jedince. Tieto nie je potrebné dokladovať zbierkovým materiálom. Dôkazom pozorovania budú fotografie, ktoré skupina spraví na mieste počas výskumu. Je možné sledovať aj larvy alebo exúviá, čo je však náročnejšie na určovanie druhov. V takomto prípade odporúčame exúviá zbierať ako doklad výskytu druhu na lokalite. Larvy je potrebné vrátiť živé a nepoškodené späť do pôvodného biotopu ihneď po ukončení výskumu.
 • Fotodokumentáciu druhu odporúčame zamerať prednostne na čo najjednoduchšie určiteľné exempláre v tomto poradí: vyfarbené samce - vyfarbené samice - larvy / exúviá. Fotografie nemusia byť dokonale ostré alebo umelecky hodnotné, potrebné je, aby na nich boli viditeľné určovacie znaky druhu.
 • Fotodokumentáciu výskytu druhu je potrebné spraviť pre každý druh na každej lokalite a v každom dátume výskumu.
 • Fotografie určené do súťaže o najpôsobivejšiu fotografiu vážky je potrebné odoslať prostredníctvom na to určeného formulára, a to aj v prípade, ak táto fotografia slúži súčasne ako dokumentácia výskytu druhu na lokalite.
 • Určenie druhu si môžete overiť v našom kľúči.
 • Súťaž beží počas celej vegetačnej sezóny. Predpokladaný termín uzavretia zberu výsledkov je koniec októbra (môže však byť ovplyvnený počasím).

Vyhodnotenie a ceny:

 • Výsledky poslané do súťaže budú overené odborníkmi. Overovatelia správnosti môžu od vedúcich skupín požadovať doplnkové informácie k záznamom.
 • Overovanie bude prebiehať do konca apríla nasledujúceho roku.
 • O víťazoch súťaže rozhodne porota zložená zo zástupcov vedeckej aj laickej verejnosti. Rozhodovať bude len na základe overených záznamov, sporné záznamy budú z hodnotenia vyradené.
 • Ceny budú pridelené v kategóriách najvýznamnejší nález, najaktívnejšia skupina a najpôsobivejšia fotografia vážky.
 • Hlavnou cenou v každej kategórii bude víkendový pobyt pre víťazné skupiny na miestach zaujímavých
  z hľadiska výskytu vážok. Pobyt bude zahŕňať vzdelávanie v oblasti výskumu a ochrany vážok a ich biotopov formou teoretických prednášok a praktického získavania skúseností počas výletov do okolia.
 • Ďalšie ceny môžu byť rozdelené podľa finančných a materiálnych možností organizátora.

Niečo nie je jasné? Pozrite si časté otázky.

Prípadné nefunkčné časti systému, ako aj Vaše postrehy a nápady na zlepšenia môžete hlásiť na adrese dusan.sacha@vazky.sk.