vážky.sk - logo

VITAJTE NA VÁŽKY.SK

Mapa stránky, vysvetlivky, návod na používanie webu ...

pomocné menu - logo
 


Ďalšie projekty Spoločnosti Aqua vita

Výskum a ochrana mokradí v Podtatranskej kotline a okolitých pohoriach s pomocou dobrovoľných ochrancov prírody
Projekt sme uskutočnili v rokoch 2002-2004 v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Poprad. Jeho cieľom bolo mapovanie mokradí a výskum ich ekosystémov, ako aj výchova mladých dobrovoľných ochrancov prírody. Financovaný bol z programu KNIP Holandského veľvyslanectva a realizovali sme ho v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.

Voda pre život
Projekt bol zameraný na vzdelávanie verejnosti a popularizáciu mokradí a ich ochrany. Jeho súčasťou bolo vytvorenie výstavy o mokradiach, tlačených materiálov a séria prednášok pre verejnosť. Webová stránka mokradí: zivavoda.szm.sk (optimalizovaná pre Internet Explorer). Projekt bol financovaný Holandským veľvyslanectvom v rámci programu KNIP a bežal v rokoch 2002-2003.

Náš svet bez odpadkov – rieka nie je smetisko
Viacdňové podujatie, ktorého cieľom bolo v roku 2005 v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, ZŠ v Liptovských Revúcach, Gymnáziom v Ružomberku, skautmi a obecným úradom Liptovské Revúce vyčistiť časť toku rieky Revúca. Program bol doplnený o spoznávanie ekosystémov rieky a ich bentických spoločenstiev. Projekt financovala Komunitná nadácia Liptova.

Vytvorenie Informačnej kancelárie ochrany prírody
Cieľom projektu bolo vytvorenie Informačnej kancelárie ochrany prírody v Ružomberku. Uskutočnili sme ho v roku 2005 v spolupráci so Správou Národného parku Veľká Fatra, financovaný bol aj Komunitnou nadáciou Liptova. Výsledkom projektu bolo zorganizovanie výstav, prednášok a besied so školami, premietanie filmov s environmentálnou tematikou a založenie knižnice. Prevádzkovanie kancelárie po ukončení projektu prevzala Správa NP Veľká Fatra.

Tlač plagátu Objavené krásy Liptova
Projekt bol zameraný na propagáciu známych aj neznámych prírodných a kultúrnych pamiatok Liptova prostredníctvom plagátu, ktorý sme vydali v roku 2005. Financovala ho Komunitná nadácia Liptova a dary sympatizantov Spoločnosti Aqua vita.

Mapovanie vážok severného Slovenska
Projekt uskutočnila Spoločnosť Aqua vita v rokoch 2004-2009 v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR. Financovaný bol z vlastných zdrojov, s čiastočným spolufinancovaním z grantov Univerzity Komenského a jej Prírodovedeckej fakulty. Cieľom projektu bolo mapovanie druhov, spoločenstiev a biotopov vážok v regiónoch Turca, Oravy, Liptova a Spiša s dôrazom na určenie priorít ich ochrany.

Prvý európsky kongres odonatológov
Spoločnosť Aqua vita s finančnou podporou Nadácie Tatrabanky v roku 2010 zabezpečila účasť slovenského zástupcu na medzinárodnej konferencii v Portugalsku. Cieľom bolo prezentovanie výsledkov projektov Mapovania vážok na severnom Slovensku a Popularizácie odonatológie na Slovensku.

Súťaž Hľadaj vážku!
Prírodovedná poznávacia súťaž pre deti a mládež bola pripravená s finančnou podporou Nadácie Tatrabanky. Nultý (pokusný) ročník prebiehal v roku 2012. O súťaži sa viac dočítate na jej stránke.

Zlepšenie ochrany vybraných mokradí severného Slovenska na základe fauny vážok
Cieľom projektu, ktorý prebieha v rokoch 2012 a 2013, je zlepšiť starostlivosť o dve mokrade severného Slovenska – Šujské rašelinisko a Popradské rašelinisko. Obidve lokality sú okrem výskytu mnohých vzácnych a ohrozených druhov tiež významnými biotopmi vážok. Šujské rašelinisko je domovom šidielka ozdobného (Coenagrion ornatum), druhu európskeho významu. Popradské rašelinisko je jediná lokalita, kde bolo na Slovensku pozorované šidielko C. armatum. V rámci projektu uskutočníme výskumné, vzdelávacie a výchovné aktivity, ako aj praktickú starostlivosť o biotopy na lokalitách. Viac na stránke projektu.